Новини Золочівщини
10:42, 30 березня 2018
618
1

Пенсії за особливі заслуги перед Україною

Пенсії за особливі заслуги перед Україною
Gazeta
Фото: НУС
Законом України «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо підвищен­ня пенсій» (далі - Закон 2148) спрощено порядок встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, внесеними змінами передба­чено, що, починаючи з 11 жовтня 2017 року, пен­сії за особливі заслуги перед Україною встанов­люються територіальними органами Пенсійного фонду України. Раніше (до 11 жовтня 2017 року) особам, зазначеним у пунктах 2,6-8 статті 1 Зако­ну України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі - Закон), пенсії встановлювались органом виконавчої влади у сфері пенсійного за­безпечення, обласними, Київською міською дер­жавними адміністраціями.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територі­ального органами Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії за особливі заслу­ги перед Україною з необхідними документами.

Рішення про встановлення (перерахунок, від­мову) пенсії за особливі заслуги перед Україною за заявами, які надходять після 11 жовтня 2017 року, приймаються територіальними органами Пенсійного фонду України, в тому числі щодо осіб, зазначених у пунктах 2,6-8 статті 1 Закону.

Законом  2148 також змінено строки вста­новлення пенсій за особливі заслуги.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її вста­новленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права.

Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усі­ма необхідними документами.

Якщо заява про встановлення пенсії за осо­бливі заслуги надсилається поштою і до неї дода­ються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вва­жається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які доку­менти мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох міся­ців з дня повідомлення про необхідність подан­ня додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважа­ється день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

Територіальний орган Пенсійного фонду України розглядає заяву про встановлення (пе­рерахунок) пенсії за особливі заслуги перед Україною та в 10-денний строк з дня її подання з усіма необхідними документами ухвалює рішен­ня про встановлення (перерахунок) або відмову у встановленні (перерахунку) пенсії за особливі заслуги.

Пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у стат­ті 1 Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років, а саме:

1)    героям України, особам, нагородженим ор­деном Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, наго­родженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «За відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу PCP, повним кавалерам ордена «За службу Родинев Вооруженных Силах СССР», особам, відзначе­ним почесним званням України, колишніх Союзу PCP та Української PCP «народний»;

2)    ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова,незалежно від часу нагородження;

3)    видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4)    космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5)    народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу PCP та Української PCP, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої УкраїнськоїPCP;

6)    особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу PCP та Української PCP «заслужений», державними преміями України, ко­лишніх Союзу PCP та Української PCP, нагородже­ним одним з орденів України або колишнього Со­юзу PCP, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української PCP або Грамотою Президії Вер­ховної Ради Української PCP, а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

7)    депутатам - всього чотирьох і більше скли­кань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній УкраїнськійPCP;

8)    матерям, які народили п'ятеро і більше ді­тей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійсню­вав батько, право на пенсію за особливі заслуги надається батькові. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право осо­ба згідно з Законом.

Розмір пенсії за особливі заслуги встанов­люється залежно від заслуг особи від 20 до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

У разі збільшення розміру прожиткового міні­муму, визначеного для осіб, які втратили працез­датність, територіальний орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.

Схема визначення розмірів надбавок до пен­сії, на яку має право особа згідно із законом, за­лежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги пе­ред Україною» затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України 27 грудня 2017 року № 2054.

У разі якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених стат­тею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.

СХЕМА

визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", залежно від заслуг перед Україною

Перелік заслуг перед Україною, що дають

право на надбавку

Розмір надбавки, %

Особи, зазначені в пунктах 1, 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (далі – Закон)

 

Герої України;

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

Герої Радянського Союзу;

Герої Соціалістичної Праці;

матері, які народили 10 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку

40

особи, нагороджені:

орденом Леніна; орденом Слави трьох ступенів; орденом Трудової Слави трьох ступенів;

матері, які народили 9 дітей та виховали їх до шестирічного віку

39

особи, нагороджені чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР;

матері, які народили 8 дітей та виховали їх до шестирічного віку

38

особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу";

матері, які народили 7 дітей та виховали їх до шестирічного віку

37

повні кавалери ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";

особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";

матері, які народили 6 дітей та виховали їх до шестирічного віку

36

матері, які народили 5 дітей та виховали їх до шестирічного віку

35

Особи, зазначені в пунктах 2-5 статті 1 Закону

 

Ветерани війни, нагороджені за бойові дії:

двома та трьома орденами; трьома медалями "За відвагу"; трьома і більше медалями Ушакова; одним орденом і двома медалями "За відвагу" чи двома медалями Ушакова;

космонавти, які здійснили політ у космос;

видатні спортсмени – багаторазові переможці Олімпійських, Параолімпійських ігор і Всесвітніх ігор глухих

35

Ветерани війни, нагороджені за бойові дії:

одним орденом; двома медалями "За відвагу"; двома медалями Ушакова;

одноразові переможці Олімпійських, Параолімпійських ігор і Всесвітніх ігор глухих;

багаторазові чемпіони світу;

рекордсмени світу

34

Ветерани війни, нагороджені за бойові дії:

однією медаллю "За відвагу"; однією медаллю Ушакова;

одноразові чемпіони світу

33

багаторазові чемпіони Європи;

рекордсмени Європи

32

одноразові чемпіони Європи;

члени льотно-випробувальних екіпажів літаків

31

народні депутати України;

депутати колишніх Союзу РСР та Української РСР;

члени Кабінету Міністрів України;

члени Уряду колишньої Української РСР

30

Особи, зазначені в пунктах 6, 7 статті 1 Закону

 

Особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений";

особи, нагороджені трьома орденами України або колишнього Союзу РСР

25

особи, нагороджені двома орденами України або колишнього Союзу РСР

24

особи, відзначені державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР;

особи, нагороджені орденом України або колишнього Союзу РСР;

особи, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного значення

23

депутати чотирьох і більше скликань:

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад;

особи, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії республіканського значення

22

депутати чотирьох і більше скликань міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР

21

депутати чотирьох і більше скликань районних, районних у містах рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

особи, нагороджені Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

20

Примітка. Якщо у разі смерті матері, яка має право на надбавку до пенсії, або позбавлення її батьківських прав, дітей до шестирічного віку виховував батько, право на пенсію за особливі заслуги надається батькові. При цьому враховується виховання дітей, усиновлених в установленому порядку.

 

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Звичайна таблиця"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Сітка таблиці"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (1)
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.